سیستمهای اسمز معکوس(Reverse Osmosis)

با سلام و احترام

هر سیستم اسمز معکوس به طور کلی شامل سه قسمت اصلی: پمپ فشار قوی غشا نیمه تراوا (Membran)و شیرالات کنترلی میباشد

در اسمز معکوس آ ب خام ورودی توسط پمپ فشار قوی به داخل محفظه ممبرانها (Pressur Vessel) پمپاژ میشود وچون نا خالصیها یا همان نمکهای محلول (TDS) قادر به عبور از غشا نیستند بنا براین در یک طرف غشا  (Membran)  آب خالص شیرین(Permeat) و در طرف دیگر غشاآب تغلیظ شده یا آب شور (Concentrate) وجود خواهد داشت. اسمز معکوس به طور پیوسته کار میکند و میتواند تا 99 درصد املاح محلول آب را کاهش دهد. این سیستمها میتواند باکتریها,ویروسها,میکروارگانیسمهارابه طور کامل حذف کند. این روش برای تصفیه آبهای معمولی با ( TDS )5000  قسمت در میلیون (PPM) یا بیشتر کاملا مطمین واقتصادی است.غشاهای این سیستمها را معمولا از استات سلولز(CA) و پلی آمید (PA) میسازند. غشاهای  (PA)  در برابر تغیرات PH مقاومت بسیار خوبی دارند ولی در مقابل اکسید کنندهها مانند کلر آزاد حساس هستند و تخریب میگردند. محدوده  کاری (PH ) این نوع غشا بین 2-10 میباشد.  غشاهای (CA) در برابر اکسید کنندهها مقاومت بسیار خوبی داشته اما در برابرتغییرات  PH  حساس بوده و گروه کربوکسیل خود را از داده و تخریب میگردند. محدوده کار کرد (PH)این نوع غشا بین 5-8 است. از نکات مهم و قابل توجه  در سیستمهای اسمز معکوس پیش تصفیه آب خام ورودی است.تقریبا نیمی از هزینه تصفیه آب به این روش مربوط به تصفیه مقدماتی یا پیش تصفیه است چرا که عدم پیش تصفیه مناسب به شدت به غشاهای نیمه تراوا صدمه میزند. از مشکلات موجود در این روش تصفیه وجود باکتریها و میکرو ارگانیزمهای موجود در آب است که بایستی با کلر زنی از آب حذف گردد. سیستم کلر زنی شروع پیش تصفیه است که بعد از آن آب وارد فیلتر شنی میگردد و مواد معلق آب از خوراک ورودی حذف میگردد. در صورتیکه این مواد به طور موثر جداسازی نشوندوارد منافذ ممبرانها شده و آنها رامسدود میسازد که علاوه بر کاهش راندمان محصول تشکیل هسته های اولیه تجمع رسوب را داده که نهایتا موجب خروج زود هنگام واحد خواهد شد. و شما را مجبور به انجام  (CIP) مینماید. انجام این مهم هزینه های سر بار به شما تحمیل خواهد کرد. حالتهای حاد این مشکل موجب تخریب زود هنگام ممبرانها خواهد شد. پس از عبور آب از فیلتر شنی جهت حذف کلر آزاد مازاد از قسمت کلر زنی, آب وارد فیلتر های کربن اکتیو شده و کلر باقیمانده کاملا حذف میشود. در بعضی از سیستمها به جای فیلتر کربن اکتیو به آب مواد احیا کننده مانند سولفیت سدیم تزریق میکنند که البته فیلتر کربنی مناسب تر است. جهت اطمینان از حذف کامل مواد جامد معلق قبل از ورود به ممبرانها از فیلتر های کارتریج  یا فیلتر فشنگی استفاده میگردد و آب وارد پمپ فشار قوی شده و به سمت غشاهای نیمه تروا فرستاده میشود. با کمال تشکر از شما.

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top