مشاوره آب و بخار گروه تولیدی ((وردا - زرتاک))

پروتکل اجرایی در گروه تولیدی ((وردا- زرتاک)):

1-تعیین وضعیت آب و بخار سیکل.

2-تعیین وضعیت بهینه.

3-ارایه ونظاررت بر اجرای مسیر راهبردی با توجه به آب مصرفی.

4-تایید سلامت رزینهای سختی گیرمدار سدیم.

5-بازدید و نمونه برداری از رسوبات بویلرها.

6- شستشوی شیمیایی بویلرها.

7-طراحی سیستم تزریق مواد شیمیایی به بویلرها. 

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top