مشاوره آب و بخار بیمارستان فوق تخصصی بوعلی سینا (صدرای شیراز)

پروتکل اجرایی در بیمارستان بوعلی سینا (صدرای شیراز)

1- تعیین وضعیت آب و بخار سیکل.

2- تعیین وضعیت بهینه.

3- ارایه و نظارت برمسیر راهبردی با توجه به آب مصرفی.

4- طراحی و نظارت بر اجرای سیستم های تزریق مواد شیمیایی به بویلرها و چیلرها.

5-بازدید و نمونه برداری ازرسوبات  بویلرها جهت انجام آنالیز.

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top